Regulamin SERWISU ryjbuk.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu ryjbuk.pl jest HTTP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326454, o numerze REGON 141771691, o numerze NIP 7010175319, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł.

Administrator serwisu ryjbuk.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu HTTP.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 • użytkownik - osoba korzystająca z serwisu ryjbuk.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu ryjbuk.pl, HTTP zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści.
 • serwis ryjbuk.pl (lub Serwis) - zbiór stron www w domenie o nazwie ryjbuk.pl, składających się na serwis ryjbuk.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.ryjbuk.pl/, umożliwiający między innymi przeglądanie oraz umieszczanie Zdjęć w celu, między innymi, ich udostępnienia innym Użytkownikom.
 • Treści - zamieszczony przez Użytkownika plik graficzny lub link do pliku audiowizualnego. Dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.ryjbuk.pl w części poświęconej funkcjonalności serwisu).
 • serwery HTTP - serwery HTTP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis ryjbuk.pl i na których - w ramach serwisu ryjbuk.pl – zamieszczane są Zdjęcia, oraz wszelkie inne treści umieszczone przez Użytkownika w serwisie.

II. Zasady korzystania z serwisu ryjbuk.pl

 • Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu ryjbuk.pl umożliwiającego Użytkownikom m.in. nieodpłatne przeglądanie oraz umieszczanie Treści w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności HTTP jako Administratora serwisu ryjbuk.pl. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie ryjbuk.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • Dla prawidłowego korzystania z serwisu ryjbuk.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
 • Warunkiem korzystania z serwisu ryjbuk.pl jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu ryjbuk.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu ryjbuk.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Wszelkie prawa do serwisu ryjbuk.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują HTTP z wyłączeniem praw podmiotów trzecich współpracujących z HTTP co do treści przekazanych HTTP w ramach ich wzajemnej współpracy.
 • Użytkownik w ramach korzystania z serwisu ryjbuk.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  • przeglądać Serwis, w tym Treści umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych Użytkowników,
  • zamieszczać w Serwisie Treści,
  • głosować na Treści opublikowane w Serwisie przez innych jego Użytkowników
  • umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook.com) linki do poszczególnych Treści zamieszczonych w ramach serwisu ryjbuk.pl.
 • Korzystanie przez Użytkownika z serwisu ryjbuk.pl polegające na zamieszczaniu określonych Treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż jest uprawniony do zamieszczania określonych treści w ramach Serwisu oraz, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, a także, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań Użytkownika), jak również jest władny do udzielenia HTTP określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez HTTP zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Jednocześnie Użytkownik zamieszczając Treści w serwisie ryjbuk.pl wyraża zgodę na publikację i wykorzystanie jego wizerunku w Serwisie (w sytuacji, gdy Treści zawierają ten wizerunek) oraz zapewnia, że uzyskał zgodę innych osób, których wizerunki umieszczono w Treściach na ich publikację w serwisie ryjbuk.pl. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 • Za skutki działań Użytkownika polegających, w szczególności na zamieszczaniu , w serwisie ryjbuk.pl, a także za skutki udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez HTTP z udzielonych przez Użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec HTTP z tytułu zamieszczania Treści w serwisie ryjbuk.pl lub z tytułu udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez Użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez HTTP z udzielonych przez Użytkownika praw w granicach tych praw, Użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie HTTP lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
 • Treści zamieszczane przez Użytkownika stają się dostępne w Serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez Użytkownika, przy czym HTTP zastrzega możliwość opóźnień.
 • W pierwszej kolejności Treści trafiają do sekcji Poczekalnia, a następnie mogą trafić na stronę główną Serwisu.
 • HTTP zastrzega sobie możliwość nie publikowania oraz usuwania Treści sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje oraz sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 • Po opublikowaniu Treści na stronie głównej Serwisu pozostali Użytkownicy mają możliwość oceny Treści oraz udostępnienia go w serwisie Facebook.com oraz innych serwisach internetowych.
 • Najpopularniejsze materiały według oceny Użytkowników oraz ilości ich wyświetleń są publikowane w rankingach najpopularniejszych materiałów.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do zamieszczonych za pośrednictwem Serwisu utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od HTTP oznaczania Treści nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na Użytkownika.
 • Użytkownik zamieszczając Treści w serwisie ryjbuk.pl wyraża zgodę na komputerową obróbkę, w szczególności przycięcie zamieszczonych Treści celem dostosowania ich do wymogów serwisu ryjbuk.pl zgodnie z jego funkcjonalnością.
 • Każdy Użytkownik serwisu ryjbuk.pl jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  • rozsyłanie do innych Użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody HTTP), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych Użytkowników lub
  • umieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie ryjbuk.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  • podszywanie się pod inne osoby,
  • naruszanie tajemnicy korespondencji,
  • naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności Użytkownik może umieszczać wyłącznie Zdjęcia, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie ryjbuk.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
  • inne zachowanie Użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy HTTP, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych HTTP, dokonywanie włamań lub prób włamań na Konta innych Użytkowników itp.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez HTTP wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonych Treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które HTTP ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego HTTP jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 • Użytkownik umieszczając Treści w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez HTTP, w tym także w celach reklamowych.

III. Odpowiedzialność

 • Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność HTTP wyraźnie lub zezwalających HTTP na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność HTTP za takie działania, HTTP nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  • za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu ryjbuk.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • za Treści umieszczane przez Użytkowników w serwisie ryjbuk.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu ryjbuk.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  • za usunięcie w dowolnym czasie dowolnych Treści umieszczonych przez Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie
  • mając na uwadze darmowy charakter serwisu ryjbuk.pl, HTTP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w Serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu ryjbuk.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; HTTP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu ryjbuk.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum,
  • za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkowników w serwisie ryjbuk.pl

V. Postanowienia końcowe

 • Regulamin jest dostępny na stronie: http://ryjbuk.pl/regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
 • Regulamin reguluje całość zobowiązań HTTP w stosunku do Użytkownika.
 • Informacje opisujące funkcjonalność serwisu ryjbuk.pl dostępne są na stronie http://www.ryjbuk.pl/. HTTP w celu poprawiania jakości serwisu ryjbuk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu ryjbuk.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.
 • HTTP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie http://ryjbuk.pl/regulamin. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, HTTP poinformuje Użytkowników o dokonanej zmianie i zamieści ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści Regulaminu.
 • W ramach serwisu ryjbuk.pl , HTTP zapewnia narzędzia zgłaszania przez Użytkowników uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu HTTP udostępnia Użytkownikom adres e-mail abuse@free4fresh.com. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania Użytkownika. Wszelkie uwagi można także zgłaszać pisemnie na adres HTTP SP. Z O.O., ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa.
 • HTTP dokłada wszelkich starań, by serwis ryjbuk.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu ryjbuk.pl , HTTP:
  • nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usług serwisu z przyczyn od siebie niezależnych,
  • zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usług serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie HTTP,
  • zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia lub przerwania świadczenia usług serwisu w innych przypadkach niż określone powyżej,
  • zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług serwisu bez podania przyczyny.
 • HTTP nie zapewnia również nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 • Z tytułu działań HTTP określonych w punkcie ust. 6 powyżej Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do HTTP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
 • W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będzie możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, HTTP powiadomi Użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu ryjbuk.pl stosowną informację. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dają Użytkownikowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 • HTTP nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach HTTP. Dane mogą być usunięte przez HTTP w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu ryjbuk.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. HTTP zastrzega sobie również prawo niepublikowania w szczególności treści, w każdej chwili, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu ryjbuk.pl Z tego powodu HTTP odradza umieszczanie treści w serwisie ryjbuk.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez Użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla Użytkownika jakąkolwiek wartość.
 • Z tytułu korzystania z serwisu ryjbuk.pl HTTP nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu ryjbuk.pl Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody i zezwolenia.
 • Korzystanie z usług serwisu ryjbuk.pl jest dobrowolne.
 • HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy serwisu ryjbuk.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych Użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w Serwisie narzędzi komunikacji z innymi Użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@free4fresh.com.
 • HTTP oświadcza, iż wszystkie treści zamieszczane w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie, są rejestrowane przez HTTP, podobnie jak adresy IP, z jakich zamieszczenie lub wysłanie nastąpiło. HTTP oświadcza, iż każdorazowo, gdy zwracają się o to do HTTP odpowiednie uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, HTTP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP Użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Serwisu, przy czym HTTP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi HTTP do przekazania takich danych.
 • HTTP oświadcza, iż stosowane przy ochronie Serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie HTTP oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@free4fresh.com. HTTP do korzystania z Internetu, w tym Serwisu, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego Użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, HTTP zaleca Użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do podmiotów świadczących tego typu usługi informatyczne. HTTP nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu, chyba że szkoda została wyrządzona przez HTTP umyślnie.
 • HTTP oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez Użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. HTTP korzysta z cookies jedynie w celu udoskonalenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli Użytkownik może znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz w Polityce prywatności znajdującej się w Serwisie.
 • HTTP ma prawo przenieść prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, na co użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę. W przypadku gdy HTTP przeniesie prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zmianę Regulaminu, w którym wskazana zostanie jako administrator o2 sp. z o.o. W przypadku gdy HTTP przeniesie prawa i obowiązki jakie jej przysługują w stosunku do użytkownika na o2 sp. z o.o., użytkownik wyraża zgodę, aby o2 sp. z o.o. dokonała zwrotnego przeniesienia powołanych praw i obowiązków na HTTP (o czym użytkownik zostanie poinformowany poprzez zmianę Regulaminu, w którym wskazana zostanie jako administrator HTTP).
<
do góry